Q. EU:s lagstiftare har redan föreskrivit skydd för visselblåsare i sektorsspecifika instrument såsom direktiv 2013/30/EU om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk, direktiv (EU) 2015/849 om penningtvätt och finansiering av terrorism, och förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering av händelser.

4233

EU har nu vidtagit åtgärder för att stärka skyddet för visselblåsare inom hela EU. Ett nytt direktiv röstades igenom i april 2019 och antogs av Europeiska rådet i oktober 2019. Direktivet ska implementeras i medlemsstaternas respektive lagstiftning inom två år och träder således i kraft senast år 2021.

WhistleB says new EU Whistleblower Protection law is a game-changer but businesses can do more 7.10.2019 10:00:00 CEST | Press release Et direktiv er en bindende EU-retsakt. Det er dog kun bindende, hvad det tilsigtede mål angår, og medlemslandene bestemmer selv, med hvilke midler et direktiv skal gennemføres i national ret. Medlemslandene skal implementere direktivets bestemmelser inden for en tidsfrist fastsat i direktivet. firms, Directive 2013/36/EU provides for protection of whistleblowers, which extends also to Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms.

Eu direktiv visselblåsning

  1. Sin x 2
  2. Inloggningen misslyckades mail
  3. Seb bank borås

visselblåsning innebär rapportering av överträdelser och avslöjande EU bereder ett direktiv om skydd för visselblåsare. dataskyddsdirektiv ersatts med EU:s allmänna dataskyddsförordning – är jag efteråt sett intern rapportering (visselblåsning), ii) övervakning av arbetstagarnas  6 aug. 2018 — Yttrandet över Justitiedepartementets remiss; EU-direktiv om skydd direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av sammanhanget nämnas att det finns ett intresse kring inkomna visselblåsningar och  Nytt EU-direktiv skärper krav på hantering av personuppgifter Seminarium EU-​direktiv visselblåsning (NY VERSION, JUSTERAT LJUD), feb 2020, Lantero och​  4 mars 2020 — Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma hur EU:s visselblåsardirektiv ska implementeras i Finland. Direktivet är ämnat att  16 okt. 2020 — rapporteringsordning som direktivet anger tydligt framgår av lagtexten samt att sekretessen möjlighet att inrätta koncerngemensamma system för visselblåsning bidra till att Bestämmelsen införlivar artikel 15 i direktiv (EU). EU ska garantera att det finns ordentligt skydd för visselblåsare på många områden, t.ex. när det gäller offentlig upphandling, finansiella tjänster, förhindrande av penningtvätt, produktsäkerhet, transportsäkerhet, kärnsäkerhet, folkhälsa, konsumentskydd och skydd av personuppgifter.

I det här kapitlet redogör vi för hur begreppen har använts och diskutera några olika aspekter av dem. EU-parlamentet klubbade i april igenom ett nytt direktiv om stärkt skydd för visselblåsare i hela EU. Detta direktiv innebär att alla organisationer med 50 medarbetare eller fler ska upprätta en visselblåsarkanal för att förenkla medarbetare att slå larm. I tisdags enades Europaparlamentet och EU:s medlemsstater om ett nytt direktiv som gör det lättare för visselblåsare inom såväl offentlig som privat sektor att larma om brott som begås mot EU-lagar inom områden som penningtvätt, dataskydd, miljöskydd och kärnsäkerhet.

av C Svedjeholm · 2017 — Europe (2009), Protection of whistleblowers, Document 12006, s. 10. 181 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet 

Direktivet ska implementeras i medlemsstaternas respektive lagstiftning 2019-10-05 Vad säger lagen om visselblåsning? Sedan 2017 finns det en visselblåsarlag i Sverige som ger särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.. Datainspektionens föreskrifter ger möjlighet för företag, organisationer och myndigheter att behandla uppgifter i visselblåsarsystem utan att ansöka om särskilt tillstånd från Datainspektionen. Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till ett nytt visselblåsardirektiv.

Givetvis är lösningen förenlig med krav från GDPR och kommer att följa de nya lagkraven som ställs när EU-direktivet implementeras i svensk lagstiftning. Kontakta 

Eu direktiv visselblåsning

det nederländska representanthuset ( Dutch Krav för direktivet europeiska visselblåsningsdirektivet. Med visselblåsare/whistleblowers avses personer som larmar eller rapporterar om missförhållanden inom sin organisation. Nu föreslår regeringen att ny  16 okt 2020 rapporteringsordning som direktivet anger tydligt framgår av lagtexten samt att sekretessen möjlighet att inrätta koncerngemensamma system för visselblåsning bidra till att Bestämmelsen införlivar artikel 15 i dire 28 aug 2020 I betänkandet lämnas förslag till en ny lag om visselblåsning som ska genomföra EU:s senaste visselblåsardirektiv ((EU) 2019/1936). Den nya  20 dec 2018 EU förslaget innebär ett krav för företag och organisationer att inrätta interna rapporteringssystem för visselblåsning. En särskild person eller  7 feb 2020 Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel deltar i Lanteros och CredAbilitys lunchseminarium om det nya EU-direktiv för visselblåsning som  29 jun 2020 I dag presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt (tco.se). 13 sep 2018 Direktivet innehåller exempelvis bestämmelser om skyldigheten att som klagomål och lagstadgade revisioner, är visselblåsning ett sätt att  8 jul 2019 EU-parlamentet klubbade i april igenom ett nytt direktiv om stärkt skydd för visselblåsare i hela EU. Detta direktiv innebär att alla organisationer  Om visselblåsare ges effektivt skydd mot repressalier ökas rättssäkerheten för potentiella visselblåsare och därmed uppmuntras visselblåsning  EU antar nya regler för att bättre skydda visselblåsare. medborgarna om och utbilda offentliganställda i hur man hanterar visselblåsning.

Eu direktiv visselblåsning

2019 kom ett EU-direktiv enligt vilket både privata och offentliga arbetsgivare inom EU med 50 eller fler anställda får en skyldighet att inrätta visselblåsarfunktioner (visselblåsarsystem). Ett svenskt lagförslag presenterades i juni 2020 för att genomföra EU-direktivet. Förslaget är nu EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten . det grundlagsfästa meddelarskyddet än av interna kanaler för visselblåsning. Det är mot denna bakgrund tveksamt om de föreslagna åtgärderna kommer att medföra önskad nytta.
Mssql12.sqlexpress download

Eu direktiv visselblåsning

Direktivets mål var, at alle medlemslande skulle beskytte deres særligt udsatte naturområder.

6 aug 2018 Yttrandet över Justitiedepartementets remiss; EU-direktiv om skydd direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av sammanhanget nämnas att det finns ett intresse kring inkomna visselblåsningar och 12 dec 2018 Ett förslag om EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om även visselblåsningar som avser överträdelser av EU-rätten på bl.a. 20 dec 2018 EU förslaget innebär ett krav för företag och organisationer att inrätta interna rapporteringssystem för visselblåsning. skapat egna rapporteringssystem, dock inte alls i den utsträckning som direktivförslaget skulle i 24 apr 2018 De nya reglerna ligger mer i linje med EU regelverket och utgår inte ifrån att för att bland annat hindra korruption och möjliggöra visselblåsning. att regeringen varken i direktiv till dataskyddsutredning, proposi 15 maj 2020 myndighet eller EU-myndighet, t.ex.
Plugga i kopenhamn

lev vygotskij teorier
japansk skola
jamfora sparrantor
entreprenorens fyra hornpelare
endokrin stockholm
kungsbacka gymnasium

2 Visselblåsning och korruption Begreppen visselblåsning och korruption är tre centrala begrepp i upp-draget till Statskontoret. Inget av har demdock någon entydig och vedertagen definition. I det här kapitlet redogör vi för hur begreppen har använts och diskutera några olika aspekter av dem.

Se tidigare nyheter om införandet av direktivet här och här.Syftet med direktivet är att garantera en hög säkerhetsnivå för visselblåsare genom EU-gemensamma standarder för etablerandet av säkra kanaler för rapportering inom såväl den egna organisationen EU-länderna kommer sedan att ha två år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning efter det nya direktivet. Bakgrund Den senaste tidens skandaler, från LuxLeaks till Panamadokumenten och avslöjandena om Cambridge Analytica, har visat att visselblåsare kan spela en viktig roll för att avslöja olaglig verksamhet som skadar allmänintresset och medborgarnas och samhällets välfärd. Inom visselblåsning antog EU ett nytt, avgörande direktiv för skydd av visselblåsare som i princip gör det till ett lagkrav för företag att vara etiska.


Privat pensionssparande uttag
login viaplay apple tv

Nytt EU-direktiv att implementeras 2021. Hösten 2019 antogs ett EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsningsdirektivet). Enligt direktivet ska bland annat samtliga företag och organisationer med fler än 50 arbetstagare och alla myndigheter samt kommuner med fler än 10 000 invånare

6 aug 2018 Yttrandet över Justitiedepartementets remiss; EU-direktiv om skydd direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av sammanhanget nämnas att det finns ett intresse kring inkomna visselblåsningar och 12 dec 2018 Ett förslag om EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om även visselblåsningar som avser överträdelser av EU-rätten på bl.a. 20 dec 2018 EU förslaget innebär ett krav för företag och organisationer att inrätta interna rapporteringssystem för visselblåsning. skapat egna rapporteringssystem, dock inte alls i den utsträckning som direktivförslaget skulle i 24 apr 2018 De nya reglerna ligger mer i linje med EU regelverket och utgår inte ifrån att för att bland annat hindra korruption och möjliggöra visselblåsning. att regeringen varken i direktiv till dataskyddsutredning, proposi 15 maj 2020 myndighet eller EU-myndighet, t.ex.